தமிழில் இருந்து ஆங்கிலம் வார்த்தை மொழிபெயர்ப்புக்கான குறுக்கெழுத்து புதிர்

தமிழில் இருந்து ஆங்கிலம் வார்த்தை மொழிபெயர்ப்புக்கான குறுக்கெழுத்து புதிர்

உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் – உருவாக்கம்

உயிரெழுத்தும் மெய்யெழுத்தும் + = ஃ அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ க் க கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ ங் ங ஙா ஙி ஙீ ஙு ஙூ ஙெ ஙே ஙை ஙொ ஙோ ஙௌ ச் ச சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ …

உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் – உருவாக்கம் Read More »

Scroll to Top